Решения за устойчиви общности в европейските планински региони

MountResilience ще подкрепи европейските общности в планинските региони, за да повишат капацитета си за адаптиране към климатичните промени и да осъществят преход към общество, устойчиво на тези промени.

В рамките на проекта ще бъдат разработени, тествани и разпространени за приложение в по-голям мащаб многоаспектни и многократно приложими решения за адаптиране към климатичните промени, както и природосъобразни решения, които отговарят на нуждите на политиките и обществото. Освен това проектът се стреми да повлияе на поведението на гражданите, за да се справи ефективно с конкретните последици от климатичните промени в планинските региони.

Относно проекта

Предизвикателството

Планините са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, свързани с климатичните промени. Планинските екосистеми са по-чувствителни към вредните условия, предизвикани от изменението на климата, отколкото равнинните райони. Количеството на валежите от сняг в планините намалява за сметка на количеството дъжд, което ги прави податливи на опасности в следствие на дъжда. Само в Алпите температурите са се повишили с почти 2 °C, което е два пъти повече от средното за северното полукълбо.

Липсата на ефективни мерки за адаптиране към тези промени в климата ги прави още по-опасни. Настоящите трудности произтичат от няколко пропуски, включително липсата на достатъчно ефективни начини за адаптиране към изменението на климата, проблеми с приемането на вече съществуващите решения и липсата на координация.

MountResilience има за цел да помогне на планинските региони и общности в Европа да се адаптират по-добре към климатичните промени и да изградят устойчивост в отговор на съществуващите екологични предизвикателства. Проектът ще ускори адаптацията към климатичните промени, с цел по-добра устойчивост на десет ключови планински общности и региони в девет европейски държави.  

Шест от тях ще се съсредоточат върху разработването и тестването на иновативни решения за адаптиране към климатичните промени като интегрират технологични и социални иновации с природосъобразни подходи. Останалите четири региона ще бъдат в ролята накопиращи“ региони, които ще използват решенията и поуките на демо регионите, за да ги приложат в своите региони, с цел подобряване на способността си за адаптация към климатичните промени.

Възможността

Участващи райони

MountResilience цели да ускори адаптацията към климатичните промени на планински райони в 9 европейски държави.

Местоположение на регионалните демонстрационни проекти

Местоположение на „копиращите“ проекти