MountResilience/За нас

За нас

MountResilience се занимава с подобряване на устойчивостта на европейските региони и общности в планините. Основната му цел е да повиши способността им да се адаптират към промените на климата и да улесни прехода им към общество, устойчиво на тези промени.

Проектът е стратегически насочен към разработването, тестването и приложението в по-голям мащаб на гъвкави стратегии и природосъобразни решения за адаптиране към климатичните промени. Този всеобхватен подход взема предвид политиките, обществените изисквания и поведението на гражданите. Той има за цел да се справи с разнообразните въздействия в следствие от климатичните промени в планинските региони.

Планините играят значима роля в живота ни:

Планините покриват 35% от територията на Европа и 30% от територията на ЕС. В тях живее приблизително 13 % от населението на Съюза, а 18 % от земеделските стопанства и 43 % от зоните по Натура 2000 се намират в планински месности. Те играят незаменима роля в ежедневието ни, като осигуряват жизненоважни ресурси за значителна част от населението на света.

Планините са пазители на жизненоважни ресурси и биологично разнообразие:

Планините са източник на 60-80 % от сладководната вода в света, те са важни местообитания за биоразнообразието и са доставчици на широк спектър от основни възобновяеми енергийни източници, суровини и селскостопански продукти като дървесина, пасища за добитъка, млечни продукти, месо, плодове, зехтин, минерална вода, лечебни растения и много други. 

Планините са центрове за устойчив туризъм и културни катализатори:

Устойчивият туризъм е основен източник на доходи за планинските общности, действащ като катализатор за съживяване на местните традиции и вериги за създаване на стойност на храните.

ЦЕЛИ

• Полагане на основите на трансформираща адаптация към климатичните промени в европейските планини.
• Създаване на местни пилотни дейности за разработване и тестване на иновативни климатични решения с участието на общността по места.
• Обмен на знания и практики между регионите на проекта и извън тях, като се насърчава трансграничното обучение и приемането на решения за адаптиране към климата.
• Повишаване на осведомеността относно адаптирането към климатичните промени, ангажиране на общностите, споделяне на резултатите и сътрудничество със свързани инициативи.
• Създаване на основа за разширяване на използването на решения за адаптиране към климатичните промени и други ценни резултати от проекта.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

• Улесняване на технологичните и социалните иновации, съобразени с нуждите на конкретните региони
• Фокус върху практическите решения и успешното изпълнение на пилотните дейности
• Насърчаване на устойчиви практики и тяхното широко разпространение
• Насърчаване на по-широко и трайно приемане на решения, съобразени с околната среда

Работен план

Coordinator

MountResilience се фокусира върху ключов за планинските райони въпрос: последиците от изменението на климата стават все по-очевидни и разработването на стратегии за адекватното справяне с тях е приоритет. Този наистина спешен въпрос трябва да бъде решен на европейско равнище, за да се споделят добри практики и да се идентифицират нови такива, включително в изложените на риск територии, каквито са планинските.

Anna Giorgi, University of Milan - UNIMONT

За повече информация относно партньорите, финансирането и бюджета, моля, посетете CORDIS. Проектът MountResilience стартира на 1 септември 2023 г. и ще приключи на 29 февруари 2028 г.

Demo Partners

Regional Demo Coordinators

Австрия

България

Финландия

Румъния

Италия

Швейцария

Replicator Partners

Хърватия

Испания

Италия

Относно проекта

Horizontal Partners