MountResilience/РЕГИОНИ

РЕГИОНИ

MountResilience ще проучи текущото състояние на адаптацията към климатичните промени (АКП) във всеки демонстрационен и „копиращ“ регион. Проектът ще осигури интегрирането на решения в регионалните структури и процеси и ще се възползва от съществуващия капацитет, мрежи и динамика. Той ще подпомогне демонстрационните и „копиращите“ региони в създаването на цялостно разбиране на изискванията, възможностите и решенията за адаптация.

Демонстратори

Шест от регионите/общините на MountResilience ще разработят и изпробват трансформиращи решения за адаптиране към промените на климата по отношение на различни ключови общностни системи (напр. туризъм, потребление на вода в селското стопанство, използване на земята).

“Копиращи“ региони

Четири региона ще служат като "репликатори", които ще използват решенията за адаптация към климатичните промени и поуките на демонстрационните региони в своите региони чрез специални инициативи за подобряване на адаптивния си капацитет.

Решенията за адаптация към климатичните промени за „копиращите“ региони ще бъдат насочени към политиките, управлението, обществените нужди и поведение, технологичните изисквания, публичните и финансовите цели и рисковете от промените в климата, характерни за планинските райони.

MountResilience се занимава с няколко системни решения за адаптация към климатичните промени:

  • Възстановяване на екосистемите и създаване на екологични коридори.
  • Селско стопанство, устойчиво на климатичните промени.
  • По-добро управление на недостига на вода и въздействието на засушаванията или по-добро управление на наводненията (озеленяване на инфраструктурите и др.).
  • Регенериране на (обществени) пространства за създаване на квартали, устойчиви на климатичните промени (горещини, наводнения и др.).
  • Включване на цифрови решения и услуги за по-добро прогнозиране, наблюдение и докладване на климатичните събития.