Пиемонте, Италия

Регионални демонстранти

Пиемонте е вторият по големина регион в Италия. Той очертава най-западната част на картата на Италианските Алпи по границата с Франция, Швейцария и Австрия, като се простира в идилична последователност от езера, долини и стръмни върхове. Реките в Пиемонте зависят предимно от валежите и ледниците и се вливат в река По, главната река в страната, като оказват силно влияние върху водния режим на региона и на влажните зони в равнината и делтата му.

Климатичните промени вече са осезаеми в Алпите и равнината По. Валежите са станали много неравномерникакто по отношение на годишното количество, така и на сезонното разпределение, а периодите на засушаванестават все по-чести. През последните 30 години пресният сняг е показал отрицателна аномалия на височини под 1600-1700 m, а ледниците са намалили драстично своята повърхност. Това сериозно повлиява наличието на повърхностни и подземни води в равнината за селскостопански, промишлени и граждански нужди. Освен това през последните 60 години в Пиемонте максималните дневни температури са се повишили с 2 °C, а минималните – с 1,5 °C. Следователно нуждите от вода в селското стопанство са се увеличили, за да се преодолее повишената нужда от евапотранспирация от културите (главно ориз), но също и за производството на млечни продукти като сирене Grana Padano, говеждо месо, свинско месо и грозде за висококачествени вина. 

Земеделските стопани в Пиемонте трябва да се адаптират към предизвикателството, свързано с напояването на културите, предизвикано от промените на климата, като оптимизират управлението на водите. По време на изпълението на проекта MountResilience регион Пиемонте ще разработи инструмент за подпомагане на вземането на решения за управление на напояването, както и приложение за оценка на напояването в стопанствата. Тези инструменти ще анализират въздействието на използването на вода в дадено стопанство чрез тестване в голям брой стопанства в два демонстрационни района, които са силно напоявани и разположени в близост до планинските долини в северната (Валсезия) и южната част (провинция Кунео) на региона. Разработените инструменти ще бъдат разпространени и приложени в демонстрационни пилотни стопанства за ориз и за зърнени и фуражни култури в тези два района на регион Пиемонте.