Област Приморие-Горски Котар, Хърватия

Регионални репликатори

Приморско-горският окръг представлява сравнително голяма територия и е шестият по големина регион в Хърватия. Окръгът се състои от три микрорегиона: крайбрежната зона, островите и планинската зона на Горски Котар.

Изменението на климата прави ситуацията с водите в окръга неравномерна. През дългите летни периоди на засушаване естествените извори генерират по-малко вода и част от нея се използва за водоснабдяване. Очевидна е тенденцията реките да
имат по-ниски водни нива през цялата година, което води до по-дълги и по-интензивни сухи периоди. Това води до проблеми като намалена наличност на вода, повишена интензивност на спорадичните проливни дъждове и порои, по-висок риск от горски пожари и засилено търсене на енергийни ресурси.